including series

----------
$\sum_{a=1}^{n}k^a=\frac{k(k^n-1)}{k-1}~~~~~~~~(k\neq1)$ 
----------

$\sum_{a=1}^{n}ak^a= \frac{k\{nk^{n+1}-(n + 1)k^n+1\}}{(k - 1)^2}~~~~~~~~(k\neq1)$
----------
$\sum_{a=1}^{n} a = \frac{n(n+1)}{2} $
----------
$\sum_{a=1}^{n} a^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} $
----------
$\sum_{a=1}^{n} a^3 = (\frac{n(n+1)}{2})^2 $
----------
$\sum_{a=1}^{n} a^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30} $
----------
$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i-1}}{2i-1}=\frac{\pi}{4}$   (Leibniz)
----------
$\sum_{j=0}^{n} \sin(\alpha+j\beta)=\frac{\sin(\alpha+\frac{n}{2}\beta) \sin\frac{(n+1)\beta}{2} }{\sin \frac{\beta}{2}}$
----------
$\sum_{j=0}^{n} \cos(\alpha+j\beta)=\frac{\cos(\alpha+\frac{n}{2}\beta) \sin\frac{(n+1)\beta}{2} }{\sin \frac{\beta}{2}}$

----------

$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$

----------

$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^3}=\frac{2\pi^2\log{2}}{7}+\frac{16}{7}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}x\log{(\sin{x})}dx$

----------

$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^4}=\frac{\pi^4}{90}$

----------

$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^6}=\frac{\pi^6}{945}$

----------

$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^8}=\frac{\pi^8}{9450}$

----------

$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^10}=\frac{\pi^10}{93555}$

----------

$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^{12}}=\frac{691\pi^{12}}{638512875}$

----------

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$

----------


$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3(n^3+1)}=10-\pi^2$

----------

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4}=\frac{\pi^4}{96}$
----------
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(2n+1)}=2-2\log{2}$
----------
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(4n^2-1)}=2\log{2}-1$
----------


$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{\{3(2n-1)\}^3-3(2n-1)}=\frac{\log{3}}{4}-\frac{\log{2}}{3}$

----------


$\sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)^3}=\frac{1}{32\pi^3}$

----------

 $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^4(n+1)^4}=-35+\frac{10\pi^2}{3}+\frac{\pi^4}{45}$
----------


$\sum_{n=1}^\infty \frac{n^2}{n^4+x^2n^2+x^4}=\frac{\pi}{2x\sqrt{3}}\frac{\sinh{\pi\sqrt{3}}-\sqrt{3}\sin{{\pi}x}}{\cosh{{\pi}x\sqrt{3}}-\cos{{\pi}x}}$

----------


$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\sin(2n+1)x=\frac{\displaystyle\sin{(\frac{x}{2})}}{\sqrt{2\cos{x}}}$

----------

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}=e$
----------
$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}=\sin{x}$
----------
$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{x^{2n}}{2n!}=\cos{x}$
----------
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n}}{n!}=e^{x}$

----------


\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n=\log(1+x)~~~~~~~~~~(-1<x\leq1)


----------
$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2-x^2}=\frac{\pi}{4x}\tan{\frac{{\pi}x}{2}}$
----------
$\sum_{k=1}^{\infty} \log{(1-\frac{4x^2}{(2k-1)^2\pi^2})}=\log{\cos{x}}$  (-\frac{\pi}{2}
----------
 $\sum_{k=1}^\infty \arctan{\frac{2x^2}{k^2}}=\frac{\pi}{4}-\arctan{\frac{\tanh{\pi x}}{\tan{\pi x}}}$
----------


$\sum_{n=1}^\infty \arctan{\frac{1}{n^2}}=\arctan{(\frac{\displaystyle\tan{\frac{\pi}{\sqrt{2}}}-\tanh{\frac{\pi}{\sqrt{2}}}}

{\displaystyle\tan{\frac{\pi}{\sqrt{2}}}+\tanh{\frac{\pi}{\sqrt{2}}}}})}$

----------

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{e^{2{\pi}n}-1}=\frac{1}{24}-\frac{1}{8\pi}$
----------

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^5}{e^{2{\pi}n}-1}=\frac{1}{504}$

----------


$2+480\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3x^n}{1-x^n}=(2\sum_{n=0}^{\infty}x^{(n+\frac{1}{2})^2})^8+(1+2\sum_{n=1}^{\infty}x^{n^2}})^8+(1+2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^nx^{n^2})^8$

----------

$2+960\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^7x^n}{1-x^n}

=(2\sum_{n=0}^{\infty}x^{(n+\frac{1}{2})^2})^{16}+(1+2\sum_{n=1}^{\infty}x^{n^2}})^{16}+(1+2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^nx^{n^2})^{16}$

----------

$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^{6n^2+4n}(1+x^{4n+2})=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nx^n}{\displaystyle\prod_{m=0}^{n}(1-x^{2m+1})}~~~~~~~~~~|x|<1$

----------

$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{(m+ni)^8}=\frac{1}{525}(2\int_{0}^{2}\frac{dx}{\sqrt{1-x^4}})^8$

----------